วันที่นำเข้าข้อมูล 19 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 2,269 view

ระเบียบขั้นตอนการขออนุญาตถ่ายทำรายการ/ข่าว/สารคดีในประเทศบรูไนฯ

สื่อมวลชนหรือผู้ที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาถ่ายทำรายการ/ข่าว/สารคดีในประเทศบรูไนฯ ต้องมีการเตรียมพร้อมล่วงหน้า เพราะบรูไนฯ มิได้เปิดให้เดินทางเข้ามาถ่ายทำรายการ/ข่าว/สารคดีในประเทศได้อย่างเสรี ต้องมีกระบวนการดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายของประเทศบรูไนฯ ก่อน ซึ่งมีขั้นตอนสำคัญ ดังนี้

 

1. การขออนุญาตเดินทางเข้ามาถ่ายทำรายการ/ข่าว/สารคดีในบรูไนฯ

1.1 สื่อมวลชนหรือผู้ที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาถ่ายทำรายการ/ข่าว/สารคดีในบรูไนฯ จะต้องดำเนินเรื่องขออนุญาตจากกรมสารสนเทศ สำนักนายกรัฐมนตรีบรูไน (Information Department, Prime Minister’s Office) ก่อนเดินทางเข้ามาถ่ายทำ มิฉะนั้นจะถือว่ามีความผิดทางกฎหมาย

1.2 ในการขออนุญาตจะต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้
     (1) ใบคำร้องของกรมสารสนเทศบรูไนที่กรอกแล้ว สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ www.information.gov.bn หัวข้อ Product and Services / Media Pass Application
     (2) หนังสือหรือจดหมายจากองค์กรต้นสังกัด แจ้งขออนุญาตถ่ายทำรายการ/ข่าว/สารคดีในบรูไนฯ โดยต้องระบุรายชื่อของคณะทีมงานที่จะเดินทางมาถ่ายทำ หมายเลขหนังสือเดินทางและวันหมดอายุ รายการอุปกรณ์การถ่ายทำ และสถานที่ที่ประสงค์จะถ่ายทำในบรูไนฯ
     (3) รูปถ่ายสำหรับติดบัตรของคณะทีมงานที่จะเดินทางมาถ่ายทำ คนละ 2 ภาพ
     (4) สำเนาบัตรประจำตัวผู้สื่อข่าวที่ออกโดยองค์การของรัฐ
     (5) สำเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางของคณะทีมงาน

1.3 เมื่อเตรียมเอกสารครบถ้วนแล้ว จะต้องยื่นเรื่องโดยส่งเอกสารทั้งหมดไปยังกรมสารสนเทศทางอีเมล์ที่ [email protected] และรอผลการพิจารณาอนุญาต ซึ่งต้องยื่นเรื่องก่อนเดินทางอย่างน้อย 4 สัปดาห์

1.4 หากได้รับการอนุญาต จะได้รับการแจ้งตอบทางอีเมล์จากกรมสารสนเทศ ซึ่งเมื่อเดินทางมาถึงบรูไนแล้ว ต้องไปติดต่อขอรับบัตรประจำตัวผู้สื่อข่าวชั่วคราวที่สำนักงานของกรมสารสนเทศบรูไนและติดบัตรประจำตัวดังกล่าวในที่ที่มองเห็นชัดตลอดช่วงเวลาที่ทำการถ่ายทำในบรูไนฯ

 

2. การขออนุญาตนำเข้าอุปกรณ์การถ่ายทำ

2.1 สื่อมวลชนหรือผู้ที่ประสงค์จะนำอุปกรณ์การถ่ายทำเข้ามาถ่ายทำรายการ/ข่าว/สารคดีในบรูไนฯ จะต้องดำเนินเรื่องขออนุญาตนำเข้าอุปกรณ์การถ่ายทำชั่วคราวจากกรมศุลกากร กระทรวงการคลังบรูไน (Royal Customs and Excise Department, Ministry of Finance of Brunei Darussalam) ก่อนเดินทางเข้ามาถ่ายทำ มิฉะนั้นจะถือว่ามีความผิดทางกฎหมาย

2.2 ในการขออนุญาตจะต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้
     (1) หนังสือหรือจดหมายจากองค์กรต้นสังกัด ถึงอธิบดีกรมศุลกากรบรูไน แจ้งขออนุญาตนำเข้าอุปกรณ์การถ่ายทำชั่วคราว (Temporary Import Permit)
     (2) รายการอุปกรณ์การถ่ายทำที่จะนำเข้ามาบรูไนฯ

2.3 เมื่อเตรียมเอกสารครบถ้วนแล้ว จะต้องยื่นเรื่องโดยส่งเอกสารทั้งหมดไปยังกรมศุลกากรบรูไนทางโทรสารหมายเลข +673-238-2666 (หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสำหรับยืนยันการส่งโทรสาร +673-238-2333) และรอผลการพิจารณาอนุญาต ซึ่งต้องยื่นเรื่องก่อนเดินทางอย่างน้อย 4 สัปดาห์

2.4 หากได้รับการอนุญาตแล้ว จะได้รับหนังสือแจ้งตอบจากกรมศุลกากรบรูไน ซึ่งเมื่อคณะเดินทางมาถึงท่าอากาศยานบรูไน จะต้องนำหนังสือแจ้งตอบดังกล่าวพร้อมอุปกรณ์ไปยื่น/สำแดงต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ ด่านศุลกากรสำหรับผู้โดยสารขาเข้าของท่าอากาศยาน

2.5 ก่อนเดินทางออกจากบรูไนฯ ต้องนำอุปกรณ์ไปสำแดงอีกครั้งที่ด่านศุลกากรสำหรับผู้โดยสารขาออกของท่าอากาศยานบรูไน

 

3. การขอสัมภาษณ์ข้าราชการระดับสูง/เจ้าหน้าที่ภาครัฐ

3.1 สื่อมวลชนหรือผู้ที่ประสงค์จะขอสัมภาษณ์ข้าราชการระดับสูงหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการบรูไนจะต้องดำเนินเรื่องขอทาบทาม โดยต้องมีหนังสือจากต้นสังกัดแจ้งการขอสัมภาษณ์ ระบุรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง เช่น รายชื่อผู้สัมภาษณ์และคณะทีมงานที่จะเดินทางมาบรูไนฯ ระยะเวลาและกำหนดการในการถ่ายทำในบรูไนฯ ประเด็นคำถามในการสัมภาษณ์ และรายการอุปกรณ์การถ่ายทำ เป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย

3.2 หนังสือดังกล่าวสามารถส่งผ่านสถานเอกอัครราชทูตบรูไนประจำประเทศไทยหรือสถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะส่งเรื่องต่อให้กระทรวงการต่างประเทศและการค้าบรูไนประสานงานเรื่องการติดต่อนัดหมายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องใช้เวลาระยะหนึ่งในการประสานงาน ดังนั้น จึงควรดำเนินการล่วงหน้าอย่างน้อย 4 - 6 สัปดาห์