วันที่นำเข้าข้อมูล 19 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 1,458 view

ข้อแนะนำสำหรับคนไทยเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน
 

ในภาวะปกติ

1. สำรวจว่าตนเองและบุคคลในครอบครัวมีเอกสารเดินทางครบถ้วน พร้อมเดินทางหากจำเป็น

2. แจ้งที่อยู่และหมายเลขติดต่อให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ทราบ

3. มีเบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่กงสุลและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ติดตัวตลอดเวลา

4. ติดตามข่าวสารทางโทรทัศน์ วิทยุ และกับกลุ่มเพื่อนคนไทย

5. พยายามติดต่อเพื่อนคนไทยสม่ำเสมอ

 

ในสภาวะที่มีความไม่ปลอดภัย/เหตุการณ์ฉุกเฉิน

1. เตรียมเอกสารเดินทางให้พร้อมเดินทางหากจำเป็น

2. ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อรับข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตัว

3. ติดตามข่าวสารทางโทรทัศน์ วิทยุ และกับกลุ่มเพื่อนคนไทย เพื่อให้เพื่อนรู้ว่าเราอยู่ที่ใด ไปที่ไหน

4. สำรองอาหาร เครื่องดื่ม เชื้อเพลิง ที่จำเป็น

5. หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีปัญหา หลีกเลี่ยงการเดินทางในยามวิกาล

6. ประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับตน บุคคลที่ไม่มีความจำเป็นต้องอยู่ควรเดินทางออกนอกพื้นที่เสี่ยง