23,907 view

ข้อควรระวังในการเดินทางเข้าประเทศบรูไนฯ

1. บุคคลสัญชาติไทยที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในบรูไนฯ จะได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา 14 วัน แต่หากเดินทางมาเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ต้องดำเนินเรื่องขอรับการตรวจลงตราที่สถานเอกอัครราชทูตบรูไนประจำประเทศไทยก่อน

2. ผู้ที่จะเดินทางเข้าบรูไนฯ ทั้งทางบก ทางอากาศและทางน้ำ (ยกเว้น การ transit) จะต้องกรอก E-Arrival Card ก่อนเดินทางถึงบรูไน ที่   https://www.imm.gov.bn/ โดยใช้ข้อมูล                                                                                                                          

      (1) หนังสือเดินทาง

      (2) ที่อยู่ในบรูไน

      (3) เที่ยวบิน / ยานพาหนะที่ใช้เดินทาง

3. ผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมสามารถนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าประเทศบรูไนฯ ได้ไม่เกิน 2 ขวด (ขวดละไม่เกิน 1 ลิตร) และเบียร์ 12 กระป๋องต่อการเดินทางเข้าประเทศ 1 ครั้งและเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริโภคส่วนบุคคลเท่านั้น การนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าบรูไนฯ ต้องแจ้งและสำแดงต่อเจ้าพนักงานศุลกากรทราบทุกครั้ง ซึ่งหากเดินทางเข้าบรูไนฯ ด้วยเครื่องบินโดยสาร จะต้องกรอกแบบฟอร์มสำแดงและยื่นต่อศุลกากรที่ท่าอากาศยานที่ช่องทางสำแดง (ช่องสีแดง) หากไม่สำแดงจะได้รับการลงโทษตามพระราชบัญญัติศุลกากรบรูไน

4. สินค้าอื่น ๆ ที่มีข้อจำกัดในการนำเข้าประเทศบรูไนฯ ได้แก่
      (1) การนำบุหรี่เข้าประเทศจะต้องสำแดงต่อศุลกากรและต้องชำระภาษีบุหรี่ในอัตรามวนละ 50 เซนต์บรูไน
      (2) น้ำหอม นำเข้าได้ไม่เกิน 60 มิลลิลิตรต่อครั้ง

5. ผู้เดินทางที่จะนำเงินติดตัวเข้าหรือออกจากประเทศบรูไนฯ ที่มีมูลค่าเกินกว่า 15,000 ดอลลาร์บรูไน (หรือประมาณ 360,000 บาท) ต้องสำแดงต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรบรูไนด้วย

 

ข้อมูลทั่วไปของประเทศบรูไนฯ

1. สภาพภูมิอากาศของบรูไนฯ ค่อนข้างร้อนชื้น ฝนตกชุกตลอดทั้งปี อุณหภูมิเฉลี่ย 28-32 องศาเซลเซียส

2. เขตเวลาของบรูไนฯ คือ GMT+8 คือเร็วกว่าเวลาไทย 1 ชั่วโมง

3. ภาษามาเลย์เป็นภาษาประจำชาติของบรูไนฯ แต่ชาวบรูไนสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

4. ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจำชาติของบรูไนฯ (นิกายสุหนี่)

5. บรูไนฯ มีประชากรประมาณ 4 แสนคน โดยร้อยละ 67 เป็นชาวมุสลิม

6. บรูไนฯ ใช้เงินสกุลดอลลาร์บรูไน (Brunei Dollar) มีอัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 1.33 ดอลลาร์บรูไนต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 25-26 บาทต่อ 1 ดอลลาร์บรูไน ทั้งนี้ บรูไนฯ มีความตกลงแลกเปลี่ยนเงินกับสิงคโปร์ เงินดอลลาร์สิงคโปร์มีมูลค่าเท่ากับเงินดอลลาร์บรูไนและสามารถใช้แทนกันได้

7. รหัสโทรศัพท์ – รหัสประเทศของบรูไนฯ คือ +673

8. บรูไนฯ ใช้กระแสไฟฟ้า 220-240 โวลต์ ปลั๊กไฟเป็นแบบเต้าเสียบ 3 ขา (แบบอังกฤษ)

9. น้ำประปาในบรูไนฯ ไม่สามารถใช้ดื่มได้

10. หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินของบรูไนฯ ได้แก่ รถพยาบาล 991 ตำรวจ 993 ดับเพลิง 995 กู้ภัย 998

11. บรูไนฯ มีรถประจำทางสาธารณะหลายสายแต่จำนวนเที่ยวรถไม่มากเท่าไรนัก ค่าโดยสารเที่ยวละ 1 ดอลลาร์บรูไนตลอดสาย

12. บรูไนฯ มีรถแท็กซี่สำหรับใช้เดินทางในเมือง โดยค่าบริการต่อเที่ยวค่อนข้างแพง (เที่ยวละประมาณ 20 - 50 ดอลลาร์บรูไนขึ้นกับระยะทาง) และไม่สามารถเรียกได้ตามท้องถนน ต้องโทรศัพท์เรียกเท่านั้น

 

ข้อควรระวังและข้อควรหลีกเลี่ยงในการปฏิบัติในบรูไนฯ

1. ห้ามใช้นิ้วชี้ในการชี้คนหรือสิ่งของใด ๆ เนื่องจากถือเป็นกิริยาที่ไม่สุภาพอย่างมาก ตามธรรมเนียมปฏิบัติชาวบรูไนจะใช้นิ้วหัวแม่มือข้างขวาแทนนิ้วชี้ในทุกกรณีไม่ว่าจะชี้บุคคลหรือสิ่งของ

2. ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในที่สาธารณะโดยเด็ดขาด กฎหมายบรูไนอนุญาตให้ชาวต่างชาติหรือผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมสามารถดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ในที่พักส่วนตัวเท่านั้น

3. ก่อนเข้าไปในศาสนสถานจะต้องถอดรองเท้าก่อนทุกครั้ง หากไม่ใช่คนมุสลิมให้เดินในบริเวณที่จัดให้เท่านั้น ทั้งนี้สำหรับสุภาพสตรีที่ไม่ใช่มุสลิมจะมีชุดคลุมยาวสีดำจัดไว้ให้สำหรับสวมทับก่อนเข้าไปในศาสนสถานนั้นๆ

4. ห้ามถ่ายรูปภายในศาสนสถาน

5. ในการทักทายกันให้ใช้การสัมผัสมือ หลังจากปล่อยมือแล้วให้นำมือนั้นมาแตะบริเวณหัวใจเพื่อเป็นการให้เกียรติ ทั้งนี้ ชาวมุสลิมบรูไนที่เคร่งครัดบางคนจะไม่สัมผัสมือกับเพศตรงข้าม ดังนั้น ในการทักทายชาวมุสลิมบรูไนเพศตรงข้าม จึงควรรอให้ฝ่ายบรูไนยื่นมือมาก่อน

6. ในการส่งของหรือรับของควรใช้มือขวาเท่านั้น แต่สามารถใช้มือซ้ายช่วยประคองได้

7. เมื่อได้รับการเชื้อเชิญให้รับประทานอาหาร หากไม่รับประทานให้กล่าวขอบคุณและใช้มือสัมผัสที่ภาชนะอาหาร

8. การแต่งกายในที่สาธารณะ สุภาพสตรีควรแต่งกายสุภาพ มิดชิด ไม่ควรใส่ชุดที่พอดีตัวจนเกินไป และควรหลีกเลี่ยงการสังสรรค์ในหมู่สุภาพบุรุษจำนวนมาก

9. การแต่งกายควรหลีกเลี่ยงเสื้อผ้าสีเหลือง เนื่องจากเป็นสีของสถาบันพระมหากษัตริย์ของบรูไนฯ และควรหลีกเลี่ยงเสื้อผ้าลายรูปสัตว์หรือการให้ของขวัญที่มีรูปสัตว์

10. สีดำถือเป็นสีพิธีการของบรูไน หากจะเข้าร่วมพิธีใดที่เป็นทางการ สุภาพสตรีควรแต่งชุดสีดำที่มิดชิด หากเป็นไปได้ควรเป็นเสื้อแขนยาวและกระโปรงยาวคลุมข้อเท้า

11. ในทุกวันศุกร์ ระหว่างเวลา 12.00 – 14.00 น. ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร ร้านค้าทุกแห่งจะปิดการให้บริการชั่วคราวตามกฎหมาย ควรวางแผนล่วงหน้าหากต้องรับประทานอาหารกลางวันนอกสถานที่

12. ในช่วงเดือนรอมฎอน ชาวมุสลิมจะถือศีลอดตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก ดังนั้น ในช่วงเวลาดังกล่าว ห้ามดื่มน้ำหรือรับประทานอาหารในที่สาธารณะโดยเด็ดขาด ผู้ที่มิใช่มุสลิมต้องดื่มน้ำหรือรับประทานอาหารในสถานที่ส่วนบุคคลเท่านั้น ร้านอาหารจะไม่ให้บริการสำหรับการรับประทานในร้าน ต้องซื้อกลับมารับประทานในสถานที่ส่วนบุคคลเท่านั้น

13. ห้ามบีบแตรรถยนต์ หากไม่ใช่กรณีสุดวิสัย เพราะชาวบรูไนถือว่า การบีบแตรเป็นการเสียมารยาทอย่างมาก

14. หากมีขบวนเสด็จขับสวนทางหรือขับผ่านและมีรถจักรยานยนต์ตำรวจนำโบกให้จอดรถ ต้องหยุดรถและจอดชิดข้างทางด้านซ้ายทันที รอให้ขบวนเสด็จผ่านไปแล้วจึงออกรถได้

15. ตามธรรมเนียมปฎิบัติของผู้ขับขี่รถยนต์ในบรูไนฯ ผู้ขับขี่รถยนต์จะหยุดรถตรงทางม้าลายให้คนข้ามก่อนเสมอ

16. ตามธรรมเนียมปฎิบัติของผู้ขับขี่รถยนต์ในบรูไนฯ การกระพริบไฟหน้ารถถือว่าเป็นการให้ทาง