บทความ "The King and the Cloud - the Story behind the Royal Rainmaking Project" เผยแพร่พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการทำฝนหลวง

บทความ "The King and the Cloud - the Story behind the Royal Rainmaking Project" เผยแพร่พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการทำฝนหลวง

3 ธ.ค. 2563

188 view

03DEC20_The_Royal_Rainmaking_Project___CV_01122020_Page_103DEC20_The_Royal_Rainmaking_Project___CV_01122020_Page_2  

03DEC20_The_Royal_Rainmaking_Project___CV_01122020_Page_3

เอกสารประกอบ

03DEC20_The_Royal_Rainmaking_Project___CV_01122020.pdf