ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร