วันที่นำเข้าข้อมูล 1 ม.ค. 2513

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 ม.ค. 2513

| 294 view

การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

ตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ว่า “ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งอยู่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งเป็นเวลาน้อยกว่าเก้าสิบวันนับ ถึงวันเลือกตั้ง หรือมีถิ่นที่อยู่นอกราชอาณาจักรย่อมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง” ดังนั้น ผู้ที่มีถิ่นที่อยู่นอกราชอาณาจักร เช่น ไปทำงานไปศึกษาต่อ หรือ ผู้ที่จะเดินทางไปต่างประเทศในช่วงที่ใกล้จะมีการเลือกตั้ง และไม่สามารถกลับมาทันใช้สิทธิเลือกตั้งภายในประเทศ สามารถขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรได้ โดยต้องลงทะเบียนขอใช้สิทธิตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนด

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

1. มีสัญชาติไทย (หากได้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ จะต้องได้สัญชาติไทยมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 ปี)

2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคม ของปีที่มีการเลือกตั้ง

3. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตการเลือกตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 90 วันนับถึงวันเลือกตั้ง

4. มีถิ่นที่อยู่นอกราชอาณาจักร และได้แจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรแล้ว

 

วิธีการลงทะเบียนเลือกตั้ง

- กรอกคำร้องขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรด้วยตนเอง หรือส่งไปยังสถานเอกอัครราชทูตฯ ทางไปรษณีย์หรือทางโทรสาร พร้อมแนบสำเนาหนังสือเดินทางหรือสำเนาบัตรประชาชน *** ไม่สามารถลงทะเบียน Online ได้ ***

- ผู้ที่เคยลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรไว้กับสถานเอกอัครราชทูตฯ แล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ กรุณาแจ้งให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ทราบด้วย

 

การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้

ผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร แต่ไม่ไปใช้สิทธิฯ นั้น ต้องแจ้งเหตุจำเป็นที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ โดยทำเป็นหนังสือยื่นต่อเอกอัครราชทูตด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ หรือทางโทรสาร หรือทำหนังสือมอบหมายให้ผู้อื่นดำเนินการแทน ภายในกำหนดระยะเวลา คือภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้งหรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง

ทั้งนี้ ผู้ไม่ไปใช้สิทธิฯ และมิได้แจ้งเหตุจะต้องเสียสิทธิ 3 ประการ ดังนี้

1. สิทธิยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา

2. สิทธิสมัครรับเลือกตั้งและสิทธิได้รับการเสนอชื่อเข้า รับการสรรหาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น

3. สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นกำนัน และผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่

 

ขั้นตอนและวิธีการยื่นคำขอยกเลิกการลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

หากท่านได้เคยลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรไว้กับสถานเอกอัครราชทูตฯ แต่เดินทางกลับภูมิลำเนาและต้องการจะกลับไปใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งต่อไปในประเทศไทย ขอให้ท่านดำเนินการขอยกเลิกการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรดังกล่าว โดยกรอกแบบคำขอยกเลิกการลงทะเบียนขอใช้สิทธิฯ ให้ครบถ้วนพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และยื่นคำร้องต่อทางการโดย

(1) ยื่นคำร้องด้วยตนเองที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดที่ท่าน มีภูมิลำเนาอยู่ หรือที่สำนักทะเบียนอำเภอ หรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นที่ท่านมีภูมิลำเนาอยู่

(2) มอบหมายผู้อื่นมายื่นคำร้องที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ที่ท่านมีภูมิลำเนาอยู่ โดยไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ

(3) ส่งทางไปรษณีย์ โดยส่งไปที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดที่ท่านมีภูมิลำเนาอยู่

(4) ยื่นคำร้องด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ

ทั้งนี้ สามารถ download ขั้นตอนและวิธีการยื่นคำร้อง พร้อมทั้งแบบคำขอยกเลิกการลงทะเบียนขอใช้สิทธิฯ ได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่ www.ect.go.th