การบริการงานทะเบียนราษฎร์

การบริการงานทะเบียนราษฎร์

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 6,293 view

งานทะเบียนราษฎร์ต่างๆ

    (1) สูติบัตร (ใบเกิด) เอกสารที่ต้องใช้ ได้แก่

     - แบบฟอร์มการแจ้งเกิด (มาเขียนที่สถานเอกอัครราชทูตฯ)

     - ใบสูติบัตรบรูไนที่ผ่านการรับรองสำเนาจากศาลบรูไนแล้ว

     - สำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรก  บัตรประจำตัวประชาชน และบัตรประจำตัวบรูไน (I.C. บรูไน) ของบิดา

     - สำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรก  บัตรประจำตัวประชาชน และบัตรประจำตัวบรูไน (I.C. บรูไน) ของมารดา

     - ทะเบียนสมรสของบิดาและมารดา (ถ้ามี)

***หมายเหตุ***
สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่สามารถแจ้งที่ว่าการอำเภอไทยเพื่อเพิ่มชื่อเด็กเข้าทะเบียนบ้านไทยให้ได้ ท่านต้องไปแจ้งที่ว่าการอำเภอไทย ซึ่งโดยทั่วไปต้องไปติดต่อด้วยตนเอง เนื่องจากต้องแสดงหนังสือเดินทางไทยของเด็กที่ได้รับการประทับตราเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไทยไปแสดง อย่างไรก็ตาม ควรสอบถามจากที่ว่าการอำเภอ/เขตโดยตรง
 

   (2) จดทะเบียนสมรส เอกสารที่ต้องใช้ ได้แก่

    - แบบฟอร์มขอจดทะเบียนสมรส (มาเขียนที่สถานเอกอัครราชทูตฯ)

    - สำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรก บัตรประจำตัวประชาชน และบัตรประจำตัวบรูไน (I.C. บรูไน) ของคู่สมรสทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง

    - หนังสือรับรองความเป็นโสด (กรณีขอจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ)

    - ใบสำคัญการจดทะเบียนหย่า (กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหย่าร้างมาจากคู่สมรสเดิมแล้ว)

    - ใบมรณบัตรของคู่สมรสเดิม (กรณีคู่สมรสเดิมของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียชีวิตไปแล้ว)

**** หมายเหตุ****
     1. คู่สมรสต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป
     2. คู่สมรสที่มีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ ต้องได้รับการยินยอมจากบิดาและมารดาด้วย
     3. กรณีฝ่ายหญิงหย่าร้างหรือคู่สมรสเสียชีวิตไม่ถึง 310 วัน ต้องมีใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าไม่มีการตั้งครรภ์
     4. การจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติจะต้องนำหนังสือรับรองความเป็นโสด หรือทะเบียนสมรส (หากได้จดทะเบียนตามกฎหมายของประเทศของคู่สมรสแล้ว) โดยเอกสารนั้นจะต้องเป็นภาษาอังกฤษและผ่านการรับรองจากสถานเอกอัครราชทูตของสัญชาติของคู่สมรส หากคู่สมรสเป็นชาวบรูไนต้องนำเอกสารไปรับรองที่ศาลบรูไนก่อน
     5. หลังจากกรอกคำร้องที่สถานเอกอัครราชทูตฯ แล้ว สถานเอกอัครราชทูตฯ จะดำเนินการทางเอกสารและจะโทรศัพท์แจ้งคู่สมรสเพื่อนัดหมายมาทำการจดทะเบียนสมรสในภายหลัง

 

   (3) จดทะเบียนหย่า เอกสารที่ต้องใช้ ได้แก่

    - แบบฟอร์มขอจดทะเบียนหย่า (มาเขียนที่สถานเอกอัครราชทูตฯ)

    - สำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรก บัตรประจำตัวประชาชน และบัตรประจำตัวบรูไน (I.C. บรูไน) ของคู่สมรสทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง

    - ใบสำคัญการจดทะเบียนสมรสของทั้งสองฝ่าย (หากสูญหายต้องมีใบแจ้งความประกอบ)
 

  (4) มรณบัตร เอกสารที่ต้องใช้ ได้แก่

    - แบบฟอร์มการขอออกมรณบัตร (ผู้แจ้งมาเขียนที่สถานเอกอัครราชทูตฯ)

    - หนังสือเดินทางของผู้เสียชีวิตพร้อมสำเนา

    - บัตรประจำตัวประชาชนของผู้เสียชีวิตพร้อมสำเนา

    - ใบมรณบัตรที่ทางการบรูไนออกให้

    - บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวบรูไน (I.C. บรูไน) ของผู้แจ้งพร้อมสำเนา


**** หมายเหตุ****
     งานทะเบียนราษฎร์ทั้งหมด ไม่มีค่าธรรมเนียมการบริการ