การบริการงานนิติกรณ์

การบริการงานนิติกรณ์

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 11 พ.ค. 2566

| 5,624 view

การบริการงานนิติกรณ์ต่างๆ

    (1) การแปลเอกสาร เช่น ใบขับขี่ สูติบัตร มรณบัตร ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล เป็นต้น เอกสารที่ต้องใช้ ได้แก่

      - แบบฟอร์มคำร้อง (มาเขียนที่สถานเอกอัครราชทูตฯ)

      - เอกสารที่ต้องการแปล

      - สำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรก

      - ค่าธรรมเนียม 30 ดอลลาร์บรูไน

    (2) การทำหนังสือมอบอำนาจและหนังสือยินยอม เอกสารที่ต้องใช้ ได้แก่

      - แบบฟอร์มคำร้อง (มาเขียนที่สถานเอกอัครราชทูตฯ)

      - สำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรก

      - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

      - ค่าธรรมเนียม 30 ดอลลาร์บรูไน

   (3) การต่ออายุใบขับขี่ เอกสารที่ต้องใช้ ได้แก่

     - แบบฟอร์มคำร้อง 3 ชุด (มาเขียนที่สถานเอกอัครราชทูตฯ)

     - ใบขับขี่ที่ต้องการขอต่ออายุพร้อมสำเนา 3 ชุด

     - สำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรกและหน้าที่มีวีซ่า 3 ชุด

     - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 3 ชุด

     - หนังสือรับรองการจ้างงานจากบริษัทเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมสำเนา 2 ชุด

     - รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ (รูปถ่ายสี แต่งกายสุภาพ และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

     - ค่าธรรมเนียม 30 ดอลลาร์บรูไน และ 200 บาทไทย

     ***หมายเหตุ***
         1. รับต่ออายุได้เฉพาะใบขับขี่ประเภท 2, 3 และ 4 เท่านั้น (ไม่สามารถต่ออายุใบขับขี่ส่วนบุคคลได้)
         2. ต้องมาขอต่ออายุก่อนใบขับขี่หมดอายุ 3 เดือน หรือ หลังจากใบขับขี่หมดอายุภายใน 3 เดือน
         3. ต้องทดสอบสายตาและรับการอบรมที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ประมาณ 2 ชั่วโมง
         4. การต่ออายุอาจใช้เวลานาน ขึ้นกับกรมการขนส่งทางบก เมื่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับใบขับขี่ใหม่จากไทย จะโทรศัพท์แจ้งให้ผู้ร้องทราบ

   (4) การรับรองเอกสาร เช่น รับรองเอกสารทั่วไป และรับรองเอกสารการจ้างงาน (ต้องผ่านขั้นตอนที่ศาลและกระทรวงการต่างประเทศของบรูไนเรียบร้อยแล้ว) มีขั้นตอนคือ

     - เขียนคำร้องที่สถานเอกอัครราชทูตฯ

     - เตรียมเอกสารที่ต้องการรับรอง พร้อมสำเนา 2 ชุด

     - ชำระค่าธรรมเนียม 30 ดอลลาร์บรูไน ต่อ 1 หน้า