การบริการทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่

การบริการทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 พ.ย. 2565

| 7,878 view

การบริการทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่  

เอกสารที่ต้องใช้ในการทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่

      ก. สำหรับบุคคลทั่วไป (ผู้ใหญ่)

      - หนังสือเดินทางเล่มเดิม

      - บัตรประจำตัวประชาชนไทย

      - บัตรประจำตัวบรูไน (I.C. บรูไน)

      - ค่าธรรมเนียม 55 ดอลลาร์บรูไน

     ข. สำหรับผู้เยาว์ที่มีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์

      - หนังสือเดินทางเล่มเดิม

      - สูติบัตร

      - บัตรประจำตัวประชาชนไทย (ถ้ามี)

      - หนังสือเดินทางและบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา

      - หนังสือเดินทางและบัตรประจำตัวประชาชนของมารดา

      - ทะเบียนสมรสของบิดาและมารดา

      - ค่าธรรมเนียม 55 ดอลลาร์บรูไน

ขั้นตอนการทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่

     1. เตรียมเอกสารให้พร้อมแล้วเดินทางมากรอกแบบฟอร์มและถ่ายรูปสำหรับทำหนังสือเดินทางที่ สอท.

     2. อย่าลืมเตรียมชื่อและสกุลจริงและหมายเลขโทรศัพท์ของญาติที่ประเทศไทยมาด้วยอย่างน้อย 2 หมายเลข

     3. รอรับหนังสือเดินทางเล่มใหม่

 

***หมายเหตุ***

     1. การทำหนังสือเดินทางใช้เวลาประมาณ 3 สัปดาห์ นับจากวันชำระค่าธรรมเนียม โดยเจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตฯ จะ นัดวันให้ผู้ร้องโทรศัพท์มาสอบทราบก่อนมารับหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ทั้งนี้ ผู้ยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางจะต้องเดินทางมารับเล่มที่สถานเอกอัคร ราชทูตฯ โดยนำใบรับและหนังสือเดินทางเล่มเก่ามาด้วย หากไม่สะดวกเดินทางมารับเล่มด้วยตนเองสามารถให้ผู้อื่นมารับเล่มแทนได้โดยการลงนามมอบอำนาจในใบรับเล่ม และผู้รับเล่มแทนจะต้องแสดงบัตรประจำตัวหรือเอกสารที่ทางราชการออกให้ในการรับเล่มแทนด้วย

     2. หนังสือเดินทางมีอายุการใช้งาน 5 ปี และไม่สามารถต่ออายุ แก้ไข บันทึกรายการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ ในหนังสือเดินทางได้

     3. ผู้ร้องฯ ต้องมายื่นเรื่องด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เนื่องจากต้องบันทึกข้อมูลชีวภาพของแต่ละบุคคลลงในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์

     4. หากรายการ ข้อมูลในหนังสือเดินทางฉบับเดิมไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนบ้าน เช่น นามสกุล วัน เดือน ปีเกิด เป็นต้น ให้ไปยื่นขอแก้ไขรายการในทะเบียนบ้านที่อำเภอในประเทศไทยก่อน จึงสามารถยื่นทำหนังสือเดินทางใหม่ได้

     5. สถานเอกอัครราชทูตฯ แนะนำให้ยื่นขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ล่วงหน้าก่อนหนังสือเดินทางเล่มเดิมหมดอายุอย่างน้อย 6 เดือน หรือหากต้องการต่อวีซ่าทำงานใหม่แต่หนังสือเดินทางมีอายุไม่พอควรยื่นขอทำหนังสือเดินทางล่วงหน้าก่อนวีซ่าหมดอายุ 6 สัปดาห์

     6. ค่าธรรมเนียมหากชำระแล้วไม่สามารถเรียกคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

     7. ระเบียบอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า