รายนามข้าราชการ

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน

ROYAL THAI EMBASSY, BANDAR SERI BEGAWAN

1. น.ส.วันทนีย์ วิพุธวงศ์สกุล

    MISS WANTHANEE VIPUTWONGSAKUL, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary

2. นางเอษฎา สุนทรมณี, อัครราชทูตที่ปรึกษา

    MRS. AIDSADA SUNDARAMANI, Minister Cousellor

3. นายเอกสิทธิ์ สิทธิสระ, เลขานุการเอก

    MR. EKKASIT SITTISA, First Secretary

4. นางสาวสอาด ด้วงศิริ, เลขานุการโท

    MISS SAARD DUANGSIRI, Second Secretary

 

สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน

OFFICE OF THE DEFENCE ATTACHE

1. พันเอกขรรค์ชิต วิชาวรณ์, ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารฯ

    COLONEL KHANCHIT WICHAWORN, Defence Attaché

2. พันจ่าอากาศเอกไพโรจน์ ทองดี, เสมียนสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารฯ

    FS1 PHAIROJ THONGDEE, Technical and Administrative Staff of Office of the Defence Attaché 

 

สำนักงานแรงงานในประเทศบรูไน

OFFICE OF LABOUR AFFAIRS

1. นางนภวรรณ โกละกะ, อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายแรงงาน

    MRS. NAPAWAN KOLAKA, Minister Counsellor (Labour)