เอกอัครราชทูตและครูบรูไนร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3

เอกอัครราชทูตและครูบรูไนร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3

23 ต.ค. 2563

179 view

       เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ที่มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจัดขึ้น ณ โรงแรม สยามเคมปินสกี้ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการประชุมทางไกลด้วยระบบออนไลน์ข้ามประเทศโดยใช้ระบบ Zoom Meeting ผ่านสถานเอกอัครราชทูตไทยในประเทศสมาชิกอาเซียนและติมอร์-เลสเต เพื่อรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสอนของครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2562 ในประเทศอาเซียน และติมอร์-เลสเต รวม 11 ประเทศ

       ในโอกาสนี้ นางสาว วันทนีย์ วิพุธวงศ์สกุล เอกอัครราชทูต พร้อมด้วย Dr. Shamsiah Zuraini Kanchanawati binti Haji Tajuddin ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (Core Education) Ms. Hajah Ratnawati binti Haji Mohammad ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี พ.ศ. 2558 Mrs. Lim Soh Ngo ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี พ.ศ. 2560 และ Ms. Hajah Noorliah Haji Aspar ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี พ.ศ. 2562 ทีมประเทศไทย ภาคเอกชนไทยในบรูไน และสื่อมวลชนได้เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมฯ ณ สถานเอกอัครราชทูต

       ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงฟังการอภิปรายพิเศษจากทั้ง 11 ประเทศ โดยแยกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ การอภิปรายพิเศษ 1 ในหัวข้อ “Community Engagement” การอภิปรายพิเศษ 2 ในหัวข้อ “Special Education” โดย Ms. Hajah Noorliah Binti Haji Aspar ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี พ.ศ. 2562 จากบรูไนได้เข้าร่วมอภิปราย และการอภิปรายพิเศษ 3 ในหัวข้อ “Teaching Methods that Enhance Learning & Inspire Students to Learn” ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดการประชุมฯ เอกอัครราชทูตได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่แขกที่มาร่วมงาน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ