เอกอัครราชทูตฯ พบหารือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการคลังและเศรษฐกิจ คนที่ 2

เอกอัครราชทูตฯ พบหารือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการคลังและเศรษฐกิจ คนที่ 2
360 view

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2566 นางสาวบุศรา กาญจนาลัย เอกอัครราชทูต พร้อมด้วยนางสาวกัญธกา บุรพธานินทร์ ที่ปรึกษา เข้าพบหารือ Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr Awang Haji Mohd Amin Liew bin Abdullah รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีการคลังและเศรษฐกิจ คนที่ 2 เกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือในด้านการลงทุนระหว่างไทย - บรูไนฯ และการร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและความมั่นคงระหว่างกัน เช่น สาธารณสุข ความมั่นคงทางอาหาร การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงความร่วมมือด้านการลงทุนของภาคเอกชน

1