เอกอัครราชทูตหารือผู้ว่าการเขตเติมบูรง (Temburong)

เอกอัครราชทูตหารือผู้ว่าการเขตเติมบูรง (Temburong)

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 ต.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 ต.ค. 2565

| 82 view

        เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 นางสาวบุศรา กาญจนาลัย เอกอัครราชทูต พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน เดินทางไปราชการที่เขตเติมบูรง (Temburong District) และเข้าเยี่ยมคารวะ Pengiran Muhammad Ameer Mubarak bin Pengiran Haji Hashim รักษาการผู้ว่าการเขตเติมบูรง (Acting Temburong District Officer) ณ ที่ว่าการเขตเติมบูรง (Temburong District Office) ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหารือเกี่ยวกับโอกาสในการลงทุนและความร่วมมือระหว่างกัน
        ในโอกาสเดียวกัน เอกอัครราชทูตและคณะรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่ในเขต Temburong และโครงการต่างๆ ที่จะมีการดำเนินการในอนาคต พร้อมทั้ง เยี่ยมชม Sibut Longhouse และผลิตภัณฑ์ One Village One Product (OVOP) ของเขต Temburong

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ