สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน มอบเงินอุดหนุนให้สมาคมคนไทยในบรูไนดารุสซาลาม

สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน มอบเงินอุดหนุนให้สมาคมคนไทยในบรูไนดารุสซาลาม

22 เม.ย. 2564

34 view

         เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 นางสาววันทนีย์ วิพุธวงศ์สกุล เอกอัครราชทูตฯ ได้มอบเงินอุดหนุนให้แก่สมาคมคนไทยในบรูไนดารุสซาลาม จำนวน 50,000 บาท ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมี นายพยัพ นิลแย้ม นายกสมาคมคนไทยในบรูไนดารุสซาลาม เป็นผู้รับมอบเงินสนับสนุน ทั้งนี้ เพื่อให้สมาคมฯ ได้นำเงินอุดหนุนดังกล่าวไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ ที่จะช่วยเหลือสนับสนุนงานกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตฯ และช่วยเหลือคนไทยในบรูไนฯ รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนไทยในบรูไนฯ ต่อไป

         ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้ขอบคุณสมาคมคนไทยในบรูไนที่สนับสนุนงานของสถานเอกอัครราชทูตฯ ด้วยดีมาตลอด โดยเฉพาะงานด้านกงสุล อาทิ การดูแลความเป็นอยู่ของคนไทยและแรงงานไทย การดูแลการเอารัดเอาเปรียบและผิดสัญญาจ้าง การไปเยี่ยมคนไทยหรือแรงงานไทยที่ประสบอุบัติเหตุ หรือเจ็บไข้ได้ป่วยพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล และการช่วยเหลือจัดพิธีฌาปนกิจศพแรงงานไทยที่เสียชีวิต เป็นต้น นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ยังกล่าวด้วยว่า สมาคมฯ เป็นกำลังสำคัญร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการสานสัมพันธ์ให้ชุมชนไทยในบรูไนให้มีความใกล้ชิดและเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสนับสนุนและช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ของสถานเอกอัครราชทูตฯ และชุมชนไทยในบรูไนในการประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยและคนไทยในประเทศบรูไนอย่างแข็งขัน อาทิ งานวันชาติ งานกีฬาสามัคคี กิจกรรมจิตอาสา การร่วมเดินพาเหรดในวันชาติบรูไน การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยในโอกาสต่างๆ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การดูแลช่วยเหลือคนไทยที่ประสบความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เป็นต้น นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้หารือและขอรับการสนับสนุนจากสมาคมฯ ในการจัดกิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้แก่ กิจกรรมการบริจาคโลหิต ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินี การจัดงาน Thailand Bazaar ระหว่างวันที่ 25-27 มิถุนายน 2564 และกิจกรรมปลูกป่า ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไน โดยสมาคมฯ ได้แสดงความพร้อมที่จะสนับสนุนการจัดกิจกรรมดังกล่าวอย่างเต็มที่

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ