สถานเอกอัครราชทูตร่วมประชุมกับผู้ประกอบการและชุมชนไทย

สถานเอกอัครราชทูตร่วมประชุมกับผู้ประกอบการและชุมชนไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 3 ต.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 3 ต.ค. 2565

| 96 view

        เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 นางสาวบุศรา กาญจนาลัย เอกอัครราชทูต และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน พร้อมด้วย พันเอกขรรค์ชิต วิชาวรณ์ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารฯ และ นายวัชรพงษ์ มุขเชิด อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายแรงงาน ร่วมประชุมกับผู้ประกอบการและชุมชนไทยในบรูไนที่เข้าร่วมงานจำหน่ายสินค้าในงาน Thailand Bazaar ระหว่างวันที่ 26-29 สิงหาคม 2665 เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสำหรับการพัฒนารูปแบบและแนวทางในการจัดงานครั้งต่อไป ในการประชุมฯ สำนักงานแรงงานยังได้แจ้งให้ผู้ประกอบการทราบถึงแนวทางส่งเสริมการนำเข้าแรงงานไทยที่มีทักษะฝีมือในด้านต่างๆ ปัญหาการนำเข้าแรงงานไทย การปฏิบัติตนตามกฎหมายบรูไนและการดูแลสุขภาพ ในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบเกี่ยวกับช่องทางการสื่อสารต่างๆ กับชุมชนไทยในสื่อสังคมออนไลน์ของสถานเอกอัครราชทูต ได้แก่ Face book Instagram และ Telegram หลังการประชุมฯ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เชิญผู้เข้าร่วมการประชุมฯ รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ