รายชื่อสถานที่กักกันตัว (Alternative Quarantine: AQ) สำหรับแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากการทำงานในต่างประเทศ

รายชื่อสถานที่กักกันตัว (Alternative Quarantine: AQ) สำหรับแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากการทำงานในต่างประเทศ

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 ก.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 ส.ค. 2565

| 361 view

ประกาศการจอง_AQ-_09_ก.ย.64_6_หน้า_Page_1 ประกาศการจอง_AQ-_09_ก.ย.64_6_หน้า_Page_2   ประกาศการจอง_AQ-_09_ก.ย.64_6_หน้า_Page_3   ประกาศการจอง_AQ-_09_ก.ย.64_6_หน้า_Page_4   ประกาศการจอง_AQ-_09_ก.ย.64_6_หน้า_Page_5  ประกาศการจอง_AQ-_09_ก.ย.64_6_หน้า_Page_6               

เอกสารประกอบ

ประกาศการจอง_AQ-_09_ก.ย.64_6_หน้า.pdf