ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน เรื่อง รัฐบาลบรูไนประกาศการออกคำสั่งการกักตัว (Quarantine Order)

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน เรื่อง รัฐบาลบรูไนประกาศการออกคำสั่งการกักตัว (Quarantine Order)

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 ส.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 ส.ค. 2565

| 441 view

ประกาศแจ้งคนไทย_QO

เอกสารประกอบ

ประกาศแจ้งคนไทย_QO.pdf