ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน เรื่อง รัฐบาลบรูไนประกาศการออกคำสั่งการกักตัว (Quarantine Order)

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน เรื่อง รัฐบาลบรูไนประกาศการออกคำสั่งการกักตัว (Quarantine Order)

25 ส.ค. 2564

101 view

ประกาศแจ้งคนไทย_QO

เอกสารประกอบ

ประกาศแจ้งคนไทย_QO.pdf