สถานเอกอัครราชทูตและสมาคมคนไทยในบรูไนร่วมงานวันชาติบรูไน ครบรอบ 37 ปี

สถานเอกอัครราชทูตและสมาคมคนไทยในบรูไนร่วมงานวันชาติบรูไน ครบรอบ 37 ปี

24 ก.พ. 2564

61 view

          เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาววันทนีย์ วิพุธวงค์สกุล เอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน พร้อมด้วย พันเอกนพเดช แป้นศรี ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร สถานเอกอัครราชทูตฯ ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต และสมาคมคนไทยในบรูไนได้เข้าร่วมงานวันชาติบรูไนครบรอบ 37 ปีที่ได้รับเอกราช ณ Taman Haji Sir Muda Omar ‘Ali Saifuddien โดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนเสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธี พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์
          ในปีนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดแนวทางและมาตรการในการจัดงานเฉลิมฉลองวันชาติบรูไน โดยกำหนดให้ลดจำนวนผู้เข้าร่วมพิธีน้อยลงกว่าปีที่ผ่านมา โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีประมาณ 4,000 คน ทั้งนี้ ในการเดินสวนสนามประกอบด้วยกำลังพลทุกเหล่าทัพของกองทัพบรูไนและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ รวมทั้งตัวแทนภาคเอกชน ภาคประชาชน เยาวชน นักเรียน นักศึกษาและคณาจารย์จากโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ พร้อมด้วยผู้แทนชุมชนชาวต่างชาติที่พักอาศัยอยู่ในประเทศบรูไน ในการนี้ สมาคมคนไทยในประเทศบรูไนได้ร่วมกับทีมประเทศไทยนำชุมชนชาวไทยที่พำนักอยู่ในประเทศบรูไนเข้าร่วมเดินสวนสนามในพิธีดังกล่าวด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ