คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีกำหนดรับสมัครนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธรรมาภิบาลและการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ)

คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีกำหนดรับสมัครนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธรรมาภิบาลและการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ)
120 view

        หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธรรมาภิบาลและการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ) Doctor of Philosophy Program in Governance and Development (International Program) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กำหนดรับสมัครนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรฯ ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (เดือนมกราคม ๒๕๖๗) โดยมีกำหนดการรับสมัครระหว่างวันที่ ๑ กันยายน –๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยเปิดรับสมัครทั้งกรณี Regular Applicant และกรณี Scholarship ซึ่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตในการลงทะเบียนเรียน

 

PR-2-2023

Details : https://gspa.nida.ac.th/en/

รายละเอียด: https://edserv.nida.ac.th/th/admission/admissions

เอกสารประกอบ

Application_Form_1.pdf
Brochure_(Ph.D.Inter)_1.pdf