กรมตรวจคนเข้าเมืองบรูไนเริ่มบังคับใช้ระบบการลงทะเบียนออนไลน์ (E-Arrival Card) สำหรับ คนต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศและออกจากประเทศบรูไนฯ

กรมตรวจคนเข้าเมืองบรูไนเริ่มบังคับใช้ระบบการลงทะเบียนออนไลน์ (E-Arrival Card) สำหรับ คนต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศและออกจากประเทศบรูไนฯ

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 ก.พ. 2566

| 2,391 view

แจ้งข่าวสารคนไทย

         กรมตรวจคนเข้าเมืองบรูไนได้เริ่มบังคับใช้ระบบการลงทะเบียนออนไลน์ (E-Arrival Card) สำหรับคนต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศและออกจากประเทศบรูไนฯ แทนแบบฟอร์มกระดาษแบบเดิม (แบบฟอร์ม 19) ทุกด่านคนเข้าเมือง ทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2666 เป็นต้นไป
         ผู้เดินทางเข้าประเทศบรูไนฯ ทุกราย (รวมทั้งบุคคลในครอบครัวและบุคคลที่เดินทางเป็นหมู่คณะ)จะต้องลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://www.imm.gov.bn ของกรมตรวจคนเข้าเมืองบรูไน ยกเว้นผู้เดินทางผ่านเข้าประเทศ (transit) ที่มิได้ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง โดยกรอกข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ หมายเลขหนังสือเดินทาง/เอกสารการเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ ที่อยู่ในประเทศบรูไนฯ เที่ยวบินหรือทะเบียนยานพาหนะที่โดยสารในการเดินทางเข้าประเทศบรูไนฯ การลงทะเบียนออนไลน์นี้ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการแต่อย่างใด
         การลงทะเบียนออนไลน์ในเว็บไซต์ของกรมตรวจคนเข้าเมืองบรูไน จะต้องสร้างรหัสผ่าน (password) หากผู้เดินทางลืมรหัสผ่านในการเข้าระบบการลงทะเบียน สามารถคลิกไปที่ “Forgot Password” หลังจากนั้น ระบบจะส่งรหัสเพื่อยืนยัน (verification code) ไปยังอีเมล์ของผู้ลงทะเบียนเพื่อสร้างรหัสใหม่ ในกรณีที่ผู้เดินทางเข้าประเทศยังมิได้ลงทะเบียนออนไลน์ก่อนเดินทางเข้าประเทศสามารถใช้โทรศัพท์มือถือลงทะเบียนได้ แต่แนะนำว่าควรลงทะเบียนก่อนเดินทางมาถึงและเดินทางออกจากประเทศบรูไนฯ หากผู้เดินทางให้บุคคลอื่นลงทะเบียนการเดินทางเข้าประเทศแทนตน จะต้องมั่นใจว่ากรอกข้อมูลในการลงทะเบียนอย่างถูกต้อง การลงทะเบียนออนไลน์ควรทำในสถานที่ที่มีสัญญาณการเข้าระบบอินเทอร์เนทได้ดีและมีความเสถียร เพื่อได้รับหมายเลขอ้างอิงในการลงทะเบียน (reference number) หลังจากลงทะเบียนออนไลน์สำเร็จ ผู้ลงทะเบียนที่ประสบปัญหาในการลงทะเบียนหรือประสงค์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถอีเมล์ไปที่กรมตรวจคนเข้าเมืองบรูไน [email protected] หรือส่งข้อความไปยังแอพพลิเคชั่น whatsapp สายด่วน (hotline)  หมายเลข +673 7299550
         ผู้เดินทางสามารถแก้ไข/เปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ ใน E-Arrival Card หรือยกเลิกการลงทะเบียนในการเดินทางเข้าประเทศบรูไน โดยสามารถศึกษาแนวทางในการแก้ไขได้จาก Guidelines E-Arrival Card จากเว็บไซต์ www.immigration.gov.bn อย่างไรก็ตาม ผู้ที่มิได้ยกเลิกการลงทะเบียนออนไลน์ในระบบ E-Arrival Card ไม่ถือเป็นการกระทำความผิดกฎหมายแต่อย่างใด
         หมายเหตุ E-Arrival Card มิใช่การลงทะเบียนเพื่อขอวีซ่าในการเดินทางเข้าประเทศ บุคคลสัญชาติที่กำหนดให้ขอวีซ่าก่อนเดินทางเข้าประเทศบรูไนฯ จะต้องดำเนินการขอวีซ่าตามกฎหมายคนเข้าเมือง

 

เว็บไซต์ ลงทะเบียน E-Arrival Card

วิธีการลงทะเบียน E-Arrival Card