Taming the Black Swan: Multilateral diplomacy for sustainable growth in the era of disruption

Taming the Black Swan: Multilateral diplomacy for sustainable growth in the era of disruption

15 ก.พ. 2564

145 view

       ขอเชิญอ่านบทความ บทบาทไทยในการผลักดันการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะในการฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังสถานการณ์โควิท-19

       "Taming the Black Swan: Multilateral diplomacy for sustainable growth in the era of disruption" เขียนโดย นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

Taming_Black_Swan_Page_1 Taming_Black_Swan_Page_2   Taming_Black_Swan_Page_3