ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีบรูไน เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการชุมนุม/สังสรรค์ในสถานที่ส่วนบุคคลในช่วงการเข้าสู่ระยะ/เฟสเปลี่ยนผ่าน (Transition Phase Guidelines for private social gatherings)

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีบรูไน เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการชุมนุม/สังสรรค์ในสถานที่ส่วนบุคคลในช่วงการเข้าสู่ระยะ/เฟสเปลี่ยนผ่าน (Transition Phase Guidelines for private social gatherings)

18 พ.ย. 2564

14 view

171121_ปก_บน_SOP1    171121_ปก_บน_SOP2171121_ปก_บน_SOP3      171121_ปก_บน_SOP4

171121_ปก_บน_SOP5