ประกาศเอกอัครราชทูตฯ เรื่องวัน เวลา ที่เลือกตั้ง และวิธีการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร

ประกาศเอกอัครราชทูตฯ เรื่องวัน เวลา ที่เลือกตั้ง และวิธีการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร
181 view

ปก_วันเลือกตั้ง2